JR和歌山線わかやません

JR和歌山線には以下の36駅があります。

駅名郵便番号
王寺〒636-0003
畠田〒636-0021
志都美〒639-0265
香芝〒639-0231
JR五位堂〒639-0226
高田〒635-0081
大和新庄〒639-2113
御所〒639-2200
玉手〒639-2247
掖上〒639-2244
吉野口〒639-2254
北宇智〒637-0014
五条〒637-0005
大和二見〒637-0071
隅田〒648-0012
下兵庫〒648-0016
橋本〒648-0065
紀伊山田〒648-0086
高野口〒649-7205
中飯降〒649-7112
妙寺〒649-7122
大谷〒649-7173
笠田〒649-7161
西笠田〒649-7166
名手〒649-6631
粉河〒649-6531
紀伊長田〒649-6553
打田〒649-6414
下井阪〒649-6426
岩出〒649-6223
船戸〒649-6225
紀伊小倉〒649-6264
布施屋〒649-6321
千旦〒641-0035
田井ノ瀬〒640-8301
和歌山〒640-8331